Gebruiks- en privacyvoorwaarden:

1. Algemeen

1.1 “CleverSchool” is een door Eureka Expert ontwikkeld digitaal onderwijsplatform, toegankelijk via de website www.cleveradmin.be en via sub-domeinen (zoals bijv. clevermath.be, cleverwords.be, cleververbs.be, cleverstories.be, clevercoach.be, cleverkids.be) (het “Platform”).

Via een licentieovereenkomst met Eureka Expert (een “CleverSchool Licentieovereenkomst”) kan een school of scholenkoepel (een “School”) haar scholieren (“Leerlingen”), hun ouders en hun begeleiders (zoals bijvoorbeeld leerkrachten en niet met de School verbonden professionele zorgverleners) toelaten om via het Platform de (ortho)didactische methoden en structuren van Eureka Expert te gebruiken.

1.2 De hieronder weergegeven algemene voorwaarden (volledig: de “Gebruiks- en privacyvoorwaarden”; kort de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn toepasselijk op alle personen die zich toegang verschaffen tot het Platform (de “Gebruikers”).

1.3 Eureka Expert behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De aangepaste versie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op het Platform.

2. Eigendom van het Platform

2.1 Het Platform wordt beheerd door, en is eigendom van:

Eureka Expert CVBA

3010 Kessel-Lo

KBO nr. 0458.390.722

E-mail: expert@eurekaleuven.be

2.2 Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het Platform kan u zich richten tot Eureka Expert via verzending van een e-mail naar expert@eurekaleuven.be. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid van Eureka Expert dat u kan vinden in artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Algemene gebruiksrichtlijnen

 • deze Gebruiksvoorwaarden na te leven,
 • geen handelingen te verrichten die het gebruik door andere Gebruikers in de weg staan of de veiligheid van het Platform verstoren,
 • geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden of op een andere manier te verspreiden,
 • geen gebruik te (proberen te) maken van de persoonlijke login en het wachtwoord van een andere Gebruiker zonder uitdrukkelijke machtiging van Eureka Expert.

3.2 Indien u meent dat het gebruik van het Platform door een Gebruiker strijdig is met deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel uw rechten schendt, kan u zich richten tot Eureka Expert via verzending van een e-mail naar expert@eurekaleuven.be.

4. Bijzondere gebruiksrichtlijnen

4.1. Indien u wenst in te loggen op het Platform dient u ons privacy beleid na te leven. Met betrekking tot de gegevens die u aan het Platform toevertrouwt, verklaart u uitdrukkelijk:

 • correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken,
 • dat dit geen merken, logo’s of andere elementen bevat die worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheidsrechten (bijvoorbeeld portretrecht, recht op goede naam) van derden, en
 • dat dit niet op de één of andere wijze strijdig is met de openbare orde, de goede zeden of andere rechten van derden.

4.2 Het is uw verantwoordelijkheid dat u zich houdt aan alle bestaande wetten ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Bijgevolg verbindt u zich ertoe u te onthouden van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Eureka Expert of van de hierboven vermelde derden.

4.3 Als Gebruiker vrijwaart u Eureka Expert tegen alle vorderingen van derden gebaseerd op de niet-naleving van bovenvermelde verbintenisklaring. Eureka Expert kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor materiaal dat door Gebruikers wordt toevertrouwd aan het Platform.

5. Registratie en gebruik van het Platform

5.1 Registratie op het Platform staat open voor alle Gebruikers.

Enkel Leerlingen, hun ouders en de professionele begeleiders van deze Leerlingen kunnen, indien en zolang hun School daartoe met Eureka Expert een afzonderlijke CleverSchool Licentieovereenkomst heeft afgesloten, via het Platform gebruik maken van de (ortho)didactische methoden en structuren van Eureka Expert die in deze CleverSchool Licentieovereenkomst worden aangeduid.

5.2 Er zijn (i) accounts voor Leerlingen (“Leerling-accounts”) en (ii) accounts voor de ouders en professionele begeleiders van Leerlingen (“Coach-accounts”).

Deze accounts (of gebruiksrechten) zijn persoonlijk en niet-overdraagbaar. U kan geen rechten op het Platform geven aan derden, noch dit aanwenden ten behoeve van derden.

5.3 Coach-accounts laten toe om:

 • deze accounts te koppelen aan Leerling-accounts;
 • via een toolbox oefeningen, taken of toetsen klaar te zetten op de gekoppelde Leerling-account;
 • een overzicht te hebben van (i) de andere Coach-accounts (enkel naam en voornaam) die aan de gekoppelde Leerling-accounts gekoppeld zijn, (ii) de oefeningen die de Leerlingen gemaakt hebben, (iii) de taken en toetsen die de Leerlingen ontvangen, en desgevallend gemaakt hebben, (iv) het aantal pogingen en de behaalde scores van de gemaakte oefeningen, taken en toetsen, (v) de groepen die via de eigen Coach-account worden beheerd en (vi) de boeken die op de gekoppelde Leerling-account actief zijn;
 • statistieken over alle voorgaande informatie (op aanvraag) te bekijken;
 • de materiële en immateriële, voor een bepaald schooljaar ter beschikking gestelde en van een watermerk voorziene dragers van de door Eureka Expert ontwikkelde (ortho)didactische methoden en structuren (zoals boeken, software, video’s, enz.) te downloaden en te reproduceren (het “Kopieerrecht”).

5.4 Leerling-accounts laten toe om:

 • deze account te koppelen aan een of meer Coach-accounts, zoals bijv. de Coach-accounts van leerkrachten;
 • oefeningen, taken en toetsen op verschillende leerdomeinen te maken;
 • met deze oefeningen, taken en toetsen virtuele munten, zogenaamde "Eureka’s", te winnen;
 • boeken te bekijken;
 • met professionele begeleiders te chatten;
 • educatieve video’s te bekijken;
 • feedback van professionele begeleiders te krijgen;
 • gebruik te maken van het Kopieerrecht.

5.5 In geval van een geschil tussen professionele begeleiders waarvan de Coach-account gekoppeld is aan eenzelfde Leerling-account, hebben enkel de ouders (of de wettelijke vertegenwoordigers) van de Leerling de bevoegdheid om te beslissen of, en zo ja welke, Coach-accounts tijdelijk of definitief worden losgekoppeld van de Leerling-account van hun kinderen. Enkel Eureka Expert kan deze loskoppeling uitvoeren. Genomen beslissingen dienaangaande zijn definitief en onaanvechtbaar.

5.6 Eureka Expert kan te allen tijde en zonder opgave van reden eenzijdig de hierboven opgesomde activiteiten wijzigen, zonder dat de Gebruikers hiertegen in beroep kunnen gaan.

5.7 Enkel Eureka Expert kan beslissingen nemen inzake de uitgave, de toekenning, de behandeling enz. van de zogenaamde "Eureka’s", en inzake de virtuele aankopen die hiermee kunnen worden verricht. In geval van een geschil hieromtrent neemt Eureka Expert naar alle redelijkheid een beslissing, die onaanvechtbaar en definitief is.

6. Afsluiten van een persoonlijke login en wachtwoord

6.1 Eureka Expert heeft het recht om u de toegang tot het Platform te ontzeggen, dan wel uw toegang tot het Platform af te sluiten in volgende gevallen:

 • in geval van overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden;
 • indien Eureka Expert dit nuttig of noodzakelijk acht voor de veiligheid van het Platform, of om haar belangen, die van u of die van andere Gebruikers te vrijwaren, zoals bijv. wanneer Eureka Expert vermoedt dat u onjuiste of onvolledige gegevens opgeeft tijdens het inloggen of wanneer u geautomatiseerde systemen (waaronder zogenaamde bots) gebruikt;
 • in geval van mededeling door u aan Eureka Expert van het verlies of de diefstal van uw persoonlijke login en/of uw wachtwoord, of van elk misbruik of vermoeden van misbruik van uw persoonlijke login en/of uw wachtwoord door een derde;
 • in geval van onrechtmatig of onaanvaardbaar gebruik door u van het Platform, zoals bijv. door het meedelen van berichten, commentaren, data, enz. die:
  • kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
  • het risico lopen als laster en/of eerroof te worden beschouwd of smaad beogen;
  • als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van het Platform zouden kunnen worden beschouwd;
  • op eender welke manier een inbreuk uitmaken op de rechten van Eureka Expert, zoals bijv. een aantasting van haar goede reputatie;
  • hetzelfde of een gelijkaardig effect teweeg brengen als het gebruiken of uitwisselen van mogelijk illegale bestanden of informatie (bijvoorbeeld muziek, films, enz.), het verzenden van spam, enz., via het Platform;
  • op welke manier dan ook een commerciële achtergrond hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van cliënteel, het maken van reclame, marketing-gerelateerde doeleinden, enz.
 • indien de afzonderlijke CleverSchool Licentieovereenkomst tussen Eureka Expert en uw School werd beëindigd om welke reden dan ook.

7. Onbeschikbaarheid van de Website

7.1. Eureka Expert behoudt zich het recht voor:

 • de dienstverlening via het Platform op te schorten voor onderhoud of om aanpassingen of verbeteringen aan het Platform aan te brengen;
 • de inhoud van het Platform (links inbegrepen) te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving off line te halen, aan te passen, te wijzigen of aan te vullen;
 • het Platform, de persoonlijke login en de veiligheidsmaatregelen te wijzigen, bijv. wanneer de evolutie van de techniek en de veiligheidssystemen, of de evolutie van de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

7.2. Eureka Expert geeft geen garanties voor de goede werking van het Platform en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van het Platform of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Platform.

8. Het gebruik van cookies

8.1 Tijdens uw bezoek aan het Platform kunnen er ook kleine tekstbestanden, de zogenaamde 'cookies', automatisch worden gedownload op uw computer. Het downloaden van cookies op uw computer zal steeds onderworpen zijn aan uw toestemming, tenzij wanneer deze worden geplaatst met als uitsluitend doel om de verzending van een communicatie via een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren of om een uitdrukkelijk door u gevraagde dienst te leveren wanneer dit hiervoor strikt noodzakelijk is.

Wat is een cookie?

8.2 Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst bij het bezoeken van een website of het bekijken van een advertentie. Cookies hebben voornamelijk tot doel om informatie te verzamelen over uw bezoeken aan websites en om u gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Het zijn stukjes informatie die worden opgeslagen op uw computer door de server en die het onderhoud en de werking van de website verzorgen. Ze slaan een eenvoudige, aselecte identificatiecode op uw computer op.


De cookies op uw computer worden beheerd door uw webbrowser.

Waarom gebruikt Eureka Expert cookies?

8.3 Cookies stellen Eureka Expert in de gelegenheid om u een betere online-ervaring te bieden, door het feit dat geweten is dat u het Platform reeds eerder heeft bezocht. In sommige gevallen worden uw voorkeuren opgeslagen, zodat uw bezoek beter afgestemd kan worden op uw wensen. Cookies dienen niet ter identificatie van de individuele gebruiker, maar identificeren uitsluitend de computer die wordt gebruikt om de Website te bekijken.

Cookies worden op uw computer opgeslagen om drie redenen:

 • u helpen sneller uw weg te vinden op het Platform en sneller de gewenste informatie te vinden;
 • uw volgende bezoeken aan het Platform te personaliseren;
 • de prestaties van het Platform te verbeteren door het verzamelen van informatie over het aantal bezoekers en het gebruik van de website (bijv. 'Wat zijn de meest bekeken pagina's?').

De informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, noch om u doelgroepspecifieke reclame toe te sturen, noch om uw navigatiehistoriek te registreren.

Welke soorten cookies worden gebruikt voor het Platform?

8.4 Op het Platform worden de volgende cookies gebruikt:

 • 'Sessiecookies': dit zijn tijdelijke cookies die worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Deze cookies worden door onze server met name gebruikt om alle informatie bij te houden als u eventueel op verschillende webpagina’s gegevens hebt ingevuld.
 • 'Lidmaatschapscookies': met deze cookies krijgt u toegang tot het Platform en de aldaar aangeboden diensten. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee maanden na uw laatste bezoek aan het Platform.
 • 'Webanalysecookies': met deze cookies kan Eureka Expert anonieme statistieken samenstellen die tot doel hebben om het beheer van het Platform te verbeteren. Ze worden automatisch verwijderd na een periode van twee jaar na uw laatste bezoek aan het Platform.
 • 'Cookies van derden'. Het Platform maakt gebruik van computertoepassingen van derden, waarmee gebruikers de inhoud van het Platform kunnen delen met andere mensen of hun mening over de inhoud van het Platform aan andere mensen kenbaar kunnen maken. Dit is met name het geval bij knoppen als 'Delen', 'Vind ik leuk' van sociale netwerken als Facebook, Google+, Twitter, enz.

Voor meer informatie over deze cookies kunt u terecht op de volgende sociale netwerksites: http://www.facebook.com/about/privacy/ - http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Als u een pagina van het Platform met een dergelijke knop bekijkt, maakt uw browser verbinding met de servers van het sociale netwerk. Als u op dat moment bent verbonden met het sociale netwerk, kan het zijn dat de toepassingsknoppen worden gebruikt om de geraadpleegde pagina's aan uw account te koppelen. Als u niet wilt dat het sociale netwerk de via het Platform verzamelde informatie koppelt aan uw account, moet u zich afmelden van het sociale netwerk voordat u het Platform bezoekt. Eureka Expert nodigt u uit om het privacy beleid van deze sociale netwerken te bekijken om kennis te nemen van de doeleinden (waaronder reclame) van het gebruik van navigatie-informatie die verzameld kan worden aan de hand van deze toepassingsknoppen.

Hoe kan u cookies beheren?

8.5 U heeft verschillende mogelijkheden om de cookies te beheren. Door uw instellingen aan te passen, kan u uw navigatie op het internet wijzigen alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.


U kunt er altijd voor kiezen om alle cookies uit te schakelen, of uw wensen ten aanzien van cookies te wijzigen via de hieronder beschreven middelen.

De instellingen van uw webbrowser:


Per browser gelden andere cookie-instellingen. U kunt ervoor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden opgeslagen op uw werkstation of dat deze helemaal worden verwijderd, hetzij stelselmatig of op basis van afzender.

U hebt ook de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u telkens wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of afwijzen, nog voordat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.

Eureka Expert wil u er echter wel op wijzen dat bepaalde types cookies cruciaal zijn voor de werking van bepaalde, op het Platform aangeboden diensten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u probeert om toegang te krijgen tot inhoud of diensten waarvoor identificatie is vereist.

De configuratie is per browser verschillend. Dit wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, wat u zal toelaten te weten op welke wijze u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

De procedure voor elke browser wordt beschreven in de onderstaande handleidingen:

9. Links

9.1 Het Platform kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Als u op deze links klikt, verlaat u het Platform. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Eureka Expert verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of pagina’s. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze websites of pagina’s.

9.2 De persoonsgegevens die u wenst te verstrekken aan derden vallen niet onder het privacy beleid van Eureka Expert. Eureka Expert raadt u aan om het privacy beleid te raadplegen van de ondernemingen waaraan u uw persoonsgegevens verstrekt. Sommige andere ondernemingen kunnen ervoor kiezen om hun persoonsgegevens met Eureka Expert te delen. Deze communicatie wordt beheerst door het privacy beleid van die derde.

9.3 Indien u een link wenst te plaatsen naar het Platform van Eureka Expert dient u zulks aan te vragen via verzending van een e-mail naar expert@eurekaleuven.be.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Eureka Expert kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan:

De informatie op het Platform is van algemene aard. Eureka Expert levert redelijke inspanningen opdat de door haar ter beschikking gestelde informatie volledig, juist en nauwkeurig zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op het Platform ter beschikking wordt gesteld, kan u zich richten tot Eureka Expert via verzending van een e-mail naar expert@eurekaleuven.be.

Met betrekking tot informatie die door derden wordt achtergelaten op het Platform, geldt dat u zelf te allen tijde de accuraatheid, geldigheid en volledigheid van de informatie dient te evalueren.

Voor de informatie die u zelf aan het Platform toevertrouwt, aanvaardt u uitdrukkelijk dat Eureka Expert het recht heeft deze informatie te allen tijde, zonder verwittiging of motivering van het Platform te verwijderen.

10.2 In geen geval is Eureka Expert aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan uw apparatuur, programmatuur of andere activa.

10.3 De maximale aansprakelijkheid van Eureka Expert onder deze Gebruiksvoorwaarden bedraagt 500 EURO.

11. Intellectuele Eigendom

11.1 Alle bestanddelen van het Platform (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, de structuur, lay-out, teksten, avatars, logo's, muziek, de ingesproken stemmen, foto’s, tekeningen, oefeningen, spellen, beeld, geluid, databanken, benamingen, beschrijvingen, handels- en domeinnamen) en de aldaar ter beschikking gestelde (ortho)didactische methoden en structuren, al dan niet op materiële of immateriële dragers vastgelegd, zijn werken die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, zoals, doch zonder daartoe beperkt te zijn, het auteursrecht en de naburige rechten, het merkenrecht, de rechten op handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen, software, databanken, rechten in uitvindingen, het octrooirecht, die toebehoren aan Eureka Expert of aan derden waarmee Eureka Expert de nodige contractuele afspraken heeft.

11.2 Met uitzondering van de onder strikte voorwaarden in artikel 5 toegekende gebruiksrechten (m.i.v. het Kopieerrecht), is elke reproductie, mededeling aan het publiek, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van de bestanddelen van het Platform of van de aldaar ter beschikking gestelde dragers strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureka Expert. U verbindt er zich toe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Eureka Expert of de hierboven vermelde rechthoudende derden.

11.3 Geen enkel bestanddeel van het Platform zelf, noch de op het Platform aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om het Platform te kunnen bezoeken), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureka Expert.

12. Privacy

12.1 U kan zich enkel registreren op het Platform indien u (dan wel, indien u minderjarig bent, uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers) ermee akkoord gaat om correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken, zoals gevraagd tijdens het registratieproces.

12.2 In haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt Eureka Expert volgende persoonsgegevens:

 • uw naam en voornaam;
 • uw e-mailadres;
 • in voorkomend geval, uw hoedanigheid (leerling, leerkracht, externe zorgverlener, enz.);
 • de door u op de contactpagina opgegeven vragen of opmerkingen;
 • uw handelingen en prestaties op het Platform.

12.3 Eureka Expert verwerkt uw persoonsgegevens in bovengenoemde hoedanigheid voor de volgende

doeleinden:

 • bezoekersadministratie;
 • optimalisatie van het Platform, onder meer met het oog op het beantwoorden van uw vragen;
 • opvolging van de prestaties van de Leerlingen, onder meer met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde leertrajecten;
 • algemene monitoring van uw verschillende acties op het Platform;
 • direct marketing, waaronder het verzenden van nieuwsbrieven;
 • het bijhouden van statistieken met het oog op de terbeschikkingstelling van die statistieken aan derden.

Als Eureka Expert overweegt om deze persoonsgegevens te gebruiken voor andere dan de oorspronkelijk geplande doeleinden, zal Eureka Expert hiervoor om uw toestemming vragen. U kunt deze toestemming op voorhand geven door het aanvinken van het 'opt-in'-vakje op het moment dat naar deze persoonsgegevens wordt gevraagd.

Eureka Expert zal de wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer naleven, en persoonsgegevens enkel verwerken conform deze wetgeving.

12.5 U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot Eureka Expert op bovenstaand adres of via verzending van een e-mail naar expert@eurekaleuven.be. Eureka Expert verzoekt u uw vraag desgevallend te vergezellen van een identiteitsbewijs (kopie identiteitskaart).

Op het ogenblik van de mededeling van uw persoonsgegevens op de contactpagina of op een ander online formulier kan u aanvaarden dat uw e-mailadres wordt aangewend voor een commercieel gebruik. U kan instemmen met elektronische communicaties uitgaande van Eureka Expert, dan wel ook van andere ondernemingen waarmee zij een partnerschapovereenkomst heeft afgesloten. Zelfs indien u uw instemming geeft, kan u naar aanleiding van elke elektronische communicatie, te kennen geven door verzending van een e-mail, dat u in de toekomst geen verdere boodschappen meer wenst te ontvangen.

Deze persoonsgegevens worden nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan derden, met uitzondering van verwerkers die op instructie van Eureka Expert bepaalde verwerkingshandelingen stellen voor bovenvermelde doeleinden.

Conform de privacywet beschikt u over een recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van uw identiteit (kopie identiteitskaart), kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Eureka Expert, op bovenstaand adres of via verzending van een e-mail naar expert@eurekaleuven.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

12.6 In de mate dat Eureka Expert als verwerker op instructie van de School of een Gebruiker uw

persoonsgegevens zou verwerken, geldt dat Eureka Expert:

 • uw rechten inzake privacy zal respecteren;
 • de gepaste technische en organisatorische maatregelen zal treffen die nodig zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de toepasselijke regels inzake de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Gemeenschap zal respecteren.

13. Afstand van recht

13.1 Het ontbreken van het afdwingen door Eureka Expert van enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een Gebruiker van het Platform in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een Gebruiker.

14. Deelbaarheid

14.1 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.

15. Toepasselijk recht en betwistingen

15.1 De geldigheid, de uitlegging en de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

15.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitlegging en/of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.